Hospicjum św. Franciszka z Asyżu
                   w Lęborku


Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2)II)2006 Zebrania Członków Założycieli Z dnia 7 grudnia 2006r

STATUT STOWARZYSZENIA OPIEKI PALIATYWNEJ Świętego Franciszka z Asyżu (tekst jednolity)

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę” Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej Świętego Franciszka z Asyżu”.
2. Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej Świętego Franciszka z Asyżu może używać skrótu „Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej Św. Franciszka z Asyżu”.

§ 2

1 Terenem działania ” Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej Świętego Franciszka z Asyżu” zwanego dalej „Stowarzyszeniem” jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
2. Siedzibą „Stowarzyszenia” jest miasto Lębork.

§ 3

W realizacji swych celów i zadań „Stowarzyszenie” opiera się społecznej nauce Kościoła Katolickiego, kierując się ideą chrześcijańskiej miłości bliźniego, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami kościelnymi. Stowarzyszenie może współdziałać również z organami państwowymi i samorządowymi, organizacjami społecznymi, instytucjami i innymi podmiotami.

§ 4

„Stowarzyszenie” opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. W razie potrzeby może zatrudniać pracowników.

§ 5

„Stowarzyszenie” może prowadzić działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach służących realizacji celów określonych w niniejszym statucie

Rozdział 2
CELE I ZADANIA

§ 6

1. Celem „Stowarzyszenia” jest działalność w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia w szczególności zapewnienie opieki paliatywno-hospicyjnej osobom ciężko i przewlekle chorym oraz opieki duchowej ich rodzinom. a także działalność edukacyjna i wychowawcza

§ 7

Cele określone w § 6 Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) organizowanie opieki domowej osobom przewlekle chorym w zakresie leczenia objawowego, pielęgnacji i rehabilitacji,
2) organizowanie opieki paliatywnej na oddziałach stacjonarnych dla chorych dla których sprawowanie opieki w warunkach domowych nie jest możliwe, 3) sprawowanie opieki ambulatoryjnej dla pacjentów oraz opieka psychologiczna i duchowa członków ich rodzin,
4) podnoszenie kwalifikacji medycznych osób pragnących sprawować opiekę nad ciężko i przewlekle chorymi,
5)Jednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznie powyższej opieki, w tym wspieranie i organizowanie wolontariatu,
6) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej w tym poradni konsultacyjnych dla chorych i ich rodzin,
7) działalność w zakresie pomocy społecznej , w tym:
a) prowadzenie akcji informacyjnych, uświadamiających społeczeństwu ludzkie problemy i aktywizujących do pomagania potrzebującym, b)prowadzenie poradni, świetlic, szkół, kursów szkoleniowych, warsztatów pracy, noclegowni, kuchni z dożywianiem oraz prowadzenie wszelkich innych działań służącym potrzebującym; c)organizowanie masowych akcji, festiwali, kwest, kolonii, półkolonii, wycieczek.

Rodział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

1. Członkiem „Stowarzyszenia” mogą być osoby fizyczne i prawne a także organizacje działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .
2. Członkowie „Stowarzyszenia” dzielą się na zwyczajnych i wspierających i honorowych.

§ 9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski który ukończył 18 lat złoży wypełnioną deklarację członkowską oraz zastanie przyjęty przez Zarząd. Członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 10

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia,
2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4. korzystać z pomocy stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani :
1. realizować statutowe cele stowarzyszenia,
2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia, 3. regularnie wpłacać składki członkowskie.

§ 12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zdeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych poza czynnym i biernym prawem wyborczym. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 13

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich .

§ 14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
2. skreślenie przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
3. wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień statutu regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działa na szkodę Stowarzyszenia,
4. utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.
Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział 4 Władze Stowarzyszenia

§ 15

1. Władzami Stowarzyszenia są :
1.Walne Zebranie Członków,
2.Zarząd,
3.Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów przy obecności przynajmniej 50% członków uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Na uzasadniony wniosek większością głosów można postanowić o przeprowadzeniu w danej sprawie głosowania tajnego.
5. W razie obecności poniżej 50% uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu członkowie mogą podjąć decyzję o prawomocności uchwał po upływie 30 minut od wyznaczonego terminu rozpoczęcia obrad.
6. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą kandydować ponownie bez ograniczeń.

§ 16

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i raz na pięć lat jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Do kompetencji Walnego Zebrania należy :
1.Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
2.Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3.Wybór Prezesa , Wiceprezesa Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
4.Ustalenie wysokości składek członkowskich,
5.Nadanie godności członka honorowego,
6.Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia,
7.Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8.Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 18

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd :
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 19

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
2. Zarząd składa się z dwóch osób w tym Prezesa i Wiceprezesa.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
4. W przypadku śmierci, ustąpienia bądź utraty członkowstwa w Zarządzie z innych przyczyn w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu osobowego Zarządu bądź wybór nowego Zarządu następuje w trybie określonym w § 18 statutu.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy :
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, w tym prowadzenie księgowości,
3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
4. Sporządzanie sprawozdań z działalności,
5. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
7. Zwoływanie Walnych Zebrań,
8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
9. Tworzenie oraz znoszenie ośrodków Stowarzyszenia.
10.Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjęcia kandydata na członka stowarzyszenia oraz wykluczenia ze stowarzyszenia.

§ 21

1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
2. Prezes zwołuje i przewodniczy posiedzeniu Zarządu.
3. W razie nieobecności Prezesa obowiązki jego przejmuje Wiceprezes Zarządu.

§22

Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 23

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, statutem oraz badanie sprawozdań finansowych Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy ponadto: a) występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, b) występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Stowarzyszenia, c) kontrola opłacania składek członkowskich,
5. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tyt. zatrudnienia
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
7. Członek Komisji Rewizyjnej nie może otrzymywać z tyt. pełnienia swojej funkcji wynagrodzenia.
8. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany na pierwszym posiedzeniu Komisji.
9. W przypadku śmierci, rezygnacji z członkowstwa w Komisji Rewizyjnej lub zmniejszenia się liczby członków z innych przyczyn w trakcie kadencji uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej następuje na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trybie określonym w § 18 statutu

§ 24

1. Szczegółowy tryb działania władz Stowarzyszenia jest określony regulaminem przyjmowanym w drodze uchwały.
2. Uchwały o których mowa w ust. 1 nie mogą naruszać kompetencji poszczególnych władz wynikających ze statutu. § 25 Uchwały pozostałych władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym większością głosów przy obecności ponad 50% osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

Rozdział 5 Ośrodki Stowarzyszenia

§ 26

1. W celu realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia tworzone mogą być ośrodki.
2. Ośrodki utworzone w ramach Stowarzyszenia działają na podstawie statutu zatwierdzonego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
3. Pracami Ośrodka Stowarzyszenia kieruje Dyrektor.
4. Dyrektor Ośrodka jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Prezesa Stowarzyszenia.

§ 27

1. Zakres uprawnień i kompetencji Dyrektora Ośrodka obejmuje:
a) opracowanie programu działalności Ośrodka i przedstawienie go do zatwierdzenia Zarządowi Stowarzyszenia,
b) bieżące kierowanie działalnością Ośrodka,
c) opracowanie sprawozdań z działalności Ośrodka,
d) reprezentowanie Ośrodka,
e) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka,
f) składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych Ośrodka.
2. Działalność finansowo-gospodarcza Ośrodków kontrolowana jest przez Komisje Rewizyjną Stowarzyszenia.
3. Nadzór nad działalnością Ośrodków Stowarzyszenia sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział 6 Majątek Stowarzyszenia
§ 28

1.Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1) składek członkowskich.
2) ofiar i darowizn od osób prywatnych oraz instytucji polskich i zagranicznych.
3) spadków, zapisów z zachowaniem obowiązujących przepisów.
4) subwencji i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych instytucji, organizacji społecznych i osób prywatnych..
5) z dochodów z imprez publicznych i ze zbiórek, prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6) ze środków uzyskanych od instytucji i organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych.
7) odpisów podatkowych na cele charytatywne, pochodzących od firm prywatnych lub państwowych, spółdzielni, spółek i innych form działalności gospodarczej.
8) wpływów z działalności statutowej.

§ 29

Dochody „Stowarzyszenia” przeznaczone są na prowadzenie jego statutowej działalności.

§ 30

W sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych „Stowarzyszenia” niezbędne jest współdziałanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu

§ 31

1.„Stowarzyszenie” prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 32

1. Członkom „Stowarzyszenia” , członkom jego organów oraz zatrudnionym pracownikom a także osobom im bliskim zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika z celu określonego w niniejszym statucie,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub ich osoby bliskie.
2. Za osoby bliskie o których mowa w ust 1 uważa się osoby z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub zatrudnionych przez Stowarzyszenie pracowników pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tyt. stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWASZYSZENIA

§ 33

1. Zmiany statutu a także rozwiązanie „Stowarzyszenia” wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek Zarządu większością 2)3 głosów obecnych na posiedzeniu.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu „Stowarzyszenia” Walne Zebranie Członków podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza czynności likwidacyjne i występuje z wnioskiem o wykreślenie „Stowarzyszenia” z rejestru.

Lębork, dnia 7.12. 2006r.


Hospicjum św. Franciszka z Asyżu w Lęborku
Al Wolności 40 A, 84-300 Lębork
tel. 59/ 863 31 58 fax 59/ 862 82 40 kom. 608399957
e-mail: hospicjum.lebork@neostrada.pl
NIP 841-16-47-859 REGON 220339722
Bank Pekao I O/Lębork 40 12403800 1111 0010 1269 9844